ຂ້ອຍຕ້ອງການອອກແບບຍຸດທະສາດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຂ້ອຍ

ຂ້ອຍສົນໃຈໃນການເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ, ແຕ່ຂ້ອຍເປັນຫ່ວງເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະສ້າງແຜນຍຸດທະສາດທີ່ເໝາະສົມ. ຂ້ອຍສາມາດກຳນົດເປົ້າໝາຍແນວໃດ ແລະ ວາງແຜນແນວໃດ ໃນຂະບວນການທັງໝົດ? ຂ້ອຍຕ້ອງການຄູ່ມື

ການມີສ່ວນຮ່ວມສາມາດຊ່ວຍ: ກະລຸນາຕອບຄໍາຖາມ 9 ຂໍ້ຂ້າງລຸ່ມນິ້. ຄໍາຖາມເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຕອບ. ອີງຕາມຜົນການຕອບຄໍາຖາມດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາຈະແນະນໍາວິທີການ ແລະ ການອອກແບບທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ.

1ສ້າງ
2ທົບທວນ ແລະ ເຮັດເປັນ PDF
ກະລຸນາຄິດກ່ຽວກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ໄປນີ້: ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີສີິດຕັດສິນໃຈໃນລະດັບ ທ້ອງຖິ່ນ/ຊາດ/ສາກົນ; ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ/ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ; ພາກເອກະຊົນ; ຊ່ຽວຊານ; ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະເພາະ (ກຸ່ມຄົນທີ່ມີພົນລະເມືອງນ້ອຍ, ຄົນພິການ, ອື່ນໆ)
ກະລຸນາຄິດກ່ຽວກັບບັນດາຂັ້ນຕອນ ກ່ອນການມີສ່ວນຮ່ວມແບບສະເພາະ (ຕົວຢ່າງ ການເຄື່ອນຍ້າຍສໍາລັບເຫດການ), ໃນລະຫວ່າງເຫດການສະເພາະ (ລະບຽບການຂອງການສື່ສານ) ແລະ ພາຍຫຼັງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຈົ້າ (ຕົວຢ່າງ ສືບຕໍ່ສ່ອງທາງການສື່ສານ)?
ກະລຸນາຄິດກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນຕໍ່ໄປນີ້: ງົບປະມານ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (ຕົວຢ່າງຜູ້ດໍາເນີນລາຍການ, ການຈັດງານ), ສະຖານທີ່ (ຂະໜາດ, ການເຂົ້າເຖິງ), ຊັບພະຍາກອນອື່ນ (ຕົວຢ່າງ ອຸປະກອນ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການຮ່ວມມືໂຄງຮ່າງການຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ປະຈຸບັນ, ເຄື່ອງມືອອນລາຍ).