Platforms for digital participation

If you are on a mobile device, please view this overview on a tablet / desktop / laptop or in landscape mode.

Are you interested in digital solutions for participation? You don’t need to reinvent the wheel.

There are various digital solutions for participation already in place. We want to guide you through some of these solutions. As a starting point, we have mapped available open-source platforms for public participation.

Why open source?

Building an “in-house” IT solution is resource-consuming and challenging. Commercial software packages come with expensive license fees. Free and open-source Software (FOSS) refers to any software published under a licence that gives all users of that software four freedoms: the freedom to use, understand, distribute and improve the software for any purpose.

Popular examples of open-source software: Firefox internet browser, WordPress web publishing software, software behind Wikipedia

Examples for proprietary software: Microsoft Office, SAP, Adobe Photoshop

Using open-source software

  • enables a sustainable operating and development model even after a solution has been handed implemented in an institution. This means that local service providers can take over the further development, maintenance and support of the software without restrictions. Open-source software can be reused and scaled indefinitely – locally as well as globally.
  • is an expression of committing to the “Principles for Digital Development”-
  • promotes collaboration and sharing because it permits other people to make modifications to source code and incorporate those changes into their own projects.

Our partners: Open-source Platforms for Participation

PartiCipate is cooperating with, so far, 4 open-source platforms for participation. These platforms are: Consul, Adhocracy+, CitizenOS and Ushahidi. They are ready to be used for your participation journey. To make it easier for you to understand the differences, we have analysed each of the platforms for you.

"Makes digital democracy easy - for everyone no matter where."
"Free Citizen OS platform for asynchronous meetings & citizen participation"
"Anybody can submit a proposal to improve their city, others can support it"
"Data crowdsourcing and mapping tool that allows people to collect, manage and analyze crowdsourced information"
ພວກເຮົາໃຊ້ໄວ້ເພື່ອຫຍັງ?
Adhocracy+ ສຸມໃສ່ການສະໜອງຂໍ້ມູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນແບບດິຈິຕອນ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຕ່າງໆ: ຊຸມຊົນ, ອົງການ NGOs, ລັດຖະບານ.
Citizen OS ສຸມໃສໃນພາກຂອງການຕັດສິນບັນຫາ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ.
Consul ແມ່ນເນັ້ນໄປທີ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນຮູບແບບດິຈິຕອນ ໂດຍສະເພາະ ບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ແລະ ລັດຖະບານຂັ້ນສູນກາງ.
Ushahidi ແມ່ນສຸມໃສ່ການລວບລວມຂໍ້ມູນ ໂດຍປາສະຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງການເຊື່ອມສັນຍານອິນເຕີເນັດ.
ພວກເຮົາສາມາດຖາມປະຊາຊົນໄດ້ບໍ່ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນ ຫຼື ແນວຄວາມຄິດຕ່າງໆ (“ການຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ”, “ການລວບລວມຂໍ້ມູນ” ຫຼື “ການລະດົມແນວຄວາມຄິດ”)?
ໄດ້, “ປະຊາຊົນ ສາມາດສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງບຸກຄົນອື່ນໆ, ພວກເຂົາຍັງສາມາດ ຕິດຕັ້ງພວກມັນໄວ້ເທິງແຜນທີ່ໄດ້.”
ໄດ້, ເຈົ້າສາມາດ “ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ” ໂດຍຜ່ານການລວບລວມຂໍ້ມູນແນວຄວາມຄິດ”. ເຈົ້າຍັງສາມາດລິເລີ່ມ ແລະ ເຊັ່ນຄໍາຮ້ອງຈຂໍຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ສົ່ງໄປໂດຍກົງ ຫາ ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ສະພາ.
ໄດ້, “ປະຊາຊົນ ສາມາດເຮັດຄໍາຮ້ອງຂໍ ແລະ ຫາການສະໜັບສະໜູນໄດ້, ບຸກຄົນອື່ນໆ ກໍສາມາດປຶກສາຫາລືກັນໄດ້ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ສະເໜີ”.
ໄດ້, ເຈົ້າສາມາດ “ລວບລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ເຮັດແຜນວາດ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ລວບລວມໄດ້ໄວ, ມີການຈັດການ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ລວບລວມມາໄດ້”. ຂໍ້ມູນສ່ວນໃຫຍ່ກໍແມ່ນໄດ້ຮັບໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງຂໍ້ຄວາມ SMS, ອີເມວ ແລະ Twitter ແລະ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງສາມາດນໍາໄປວິເຄາະ ໂດຍອີງຕາມປັດໄຈທາງພູມສາດ ແລະ ຄໍາຈໍາກັດຄວາມ.
ປະຊາຊົນສາມາດປຶກສາຫາລຶກັນກ່ຽວກັບຄໍາສະເໜີ ຫຼື ເຮັດການໂຕ້ວາທີກັນແບບຖ່າຍທອດສົດ (“ເອກະສານຮ່ວມກັນ” ຫຼື ສະພາປະຊາຊົນແບບສະເໝືອນຈິງ”)?
ໄດ້, “ປະຊາຊົນສາມາດປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງວັກຕ່າງໆ”, “ປະຊາຊົນສາມາດນໍາພາການປຶກສາຫາລືໄດ້”. ໃນງານ (ແບບຖ່າຍທອດສົກ) ປະຊາຊົນສາມາດຕິດຕາມການຖ່າຍທອດສົດ ແລະ “ຖາມຄໍາຖາມຂອງພວກເຂົາໄດ້ທາງອອນລາຍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນສາມາດສົ່ງຖາມຄໍາຖາມໄດ້ເຊັ່ນກັນ.”
ໄດ້, ມີຮູບແບບທີ່ເປັນ “ຂໍ້ຄວາມໃນການສ້າງຮ່ວມກັນ”. ເຈົ້າສາມາດ “ຈັດແບ່ງກຸ່ມ ທີ່ມີການແບ່ງສັນປັນສ່ວນ, ເຮັດໃຫ້ສົມດຸນກັນ, ທັງພາກລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ, ຊັງຊາດ້ານບວກດ້ານລົບ.”
ໄດ້, “ເນື້ອໃນທາງກົດໝາຍສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ເປັນສາທາລະນະໄດ້ ເພື່ອຮັບເອົາຄໍາຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫານັ້ນໆ”.
ບໍ່ໄດ້.
ປະຊາຊົນສາມາດປະກອບສ່ວນໃນການຕັດສິນບັນຫາ (“ການລົງຄະແນນສຽງ” ຫຼື “ມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານງົບປະມານ”) ບໍ່?
ໄດ້, “ປະຊາຊົນສາມາດສົ່ງຄໍາແນະນໍາຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເພີ່ມງົບປະມານໄດ້. ແນວຄິດອັນອື່ນໆ ກໍສາມາດຖືກນໍາໄປປຶກສາຫາລື ແລະ ຊັງຊາເບິ່ງດ້ານບວກດ້ານລົບໄດ້ນໍາ”.
ໄດ້, ປະຊາຊົນສາມາດ “ຕັດສິນບັນຫາໃນການລົງຄະແນນທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້.” ພ້ອມນັ້ນ, ກໍຍັງມີເຮັດໃຫ້ຮູບແບບທີ່ “ເປັນການລົງຄະແນນແບບບໍ່ປະສົງອອກນາມ” ແລະ “ການລົງຄະແນນສຽງນ້ອຍ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງຂອງຄະນະ”.
ໄດ້, ມັນແມ່ນ “ລະບົບການລົງຄະແນນສຽງທີ່ປອດໄພ ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການສອບຖາມຂໍ້ມູນຈາກສະຖາບັນ”. ນອກນັ້ນ, “ທຸກຄົນສາມາດສະເໜີ ແລະ ຕັດສິນໄດ້ໂດຍໃນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ.”
ບໍ່ໄດ້.
Adhocracy+ ເນັ້ນຢໍ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການດໍາເນີນການປຶກສາຫາລືໃນຮູບແບບອອຟລາຍ ໄປສູ່ຮູບແບບອອນລາຍ.
ການເຂົ້າເຖິງຂອງ Citizen OS ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ແບບບໍ່ເສຍຄ່າ, ໂດຍປາສະຈາກການກີດກັ້ນໃດໆ. ການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງເປັນໄປໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວກວ່າເກົ່າ.
Consul ເປັນເວັບໄຊດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຖືເປັນມາດຕະຖານສາກົນ ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງໃນຮູບແບບດິຈິຕອນ,WCAG II.
Ushahidi ເຮັດການເຂົ້າເຖິງໄດ້ດີຫຼາຍ ອີງຕາມການເຂົ້າເຖິງຜ່ານທາງ SMS ແລະ ພາສາອື່ນໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
Iເວັບໄຊຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ບໍ່ ຖ້າບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ?
ບໍ່ໄດ້. ແຕ່ມັນອອກແບບມາເພື່ອເປັນບ່ອນລວບລວມຂອງບັນດາງານ/ເອກະສານຕ່າງໆ ໄປສູ່ເວັບໄຊອອນລາຍ.
ບໍ່ໄດ້.
ບໍ່ໄດ້. ແຕ່ມັນອອກແບບມາເພື່ອລວມເອົາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຊຶ່ງລວມທັງການເຮັດແບບສອບຖາມ ຫຼື ການລົງຄະແນນສຽງ ໄປຍັງລະບົບດິຈິຕອນ.
ບໍ່ໄດ້, ແຕ່ວ່າ ມັນບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ເປັນຮູບແບບອອຟລາຍໄດ້. Ushahidi ຍັງສາມາດຮັບຂໍ້ມູນ ໂດຍຜ່ານ SMS, ຊຶ່ງຜູ້ລາຍງານ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີສັນຍານອິນເຕີເນັດ. ແຕ່ມີຕົວຈັດການຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ ເຈົ້າຂອງຜູ້ດູແລເວັບໄຊ ຈະເປັນຜູ້ດໍາເນີນການ.
ມີຫຍັງແນ່ທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງເຮັດເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມໃນຮູບແບບອອນລາຍ?
ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ແລະ ອຸປະກອນ (ຄອມຕັ້ງໂຕະ, ແທັບເລັດ, ໂທລະສັບມືຖື). ບັນຊີອີເມວ ຫຼື ບັນຊີສື່ທາງອອນລາຍ ກໍສາມາດນໍາມາໃຊ້ໃນການລົງທະບຽນ/ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້.
ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ແລະ ອຸປະກອນ (ຄອມຕັ້ງໂຕະ, ແທັບເລັດ, ໂທລະສັບມືຖື). ບັນຊີອີເມວ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງມີ. ພ້ອມນັ້ນ, ບັນຊີສື່ສັງຄົມອອນລາຍເຊັ່ນ Google ແລະ Facebook ຫຼື Estonian Mobiil-ID/ບັດປະຈໍາຕົວ/Smart-ID ກໍສາມາດໃຊ້ໄດ້.
ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ແລະ ອຸປະກອນ (ຄອມຕັ້ງໂຕະ, ແທັບເລັດ, ໂທລະສັບມືຖື). ມີຫຼາກຫຼາຍວິທີໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ: ການໃຊ້ອີເມວ, ໂດຍຜ່ານ ລະຫັດທາງ SMS ຫຼື ລະຫັດທີ່ສົ່ງຫາທາງອີເມວ ກໍໄດ້.
ຖ້າຫາກປະຊາຊົນຕ້ອງການນໍາໃຊ້ Ushahidi ແບບອອນລາຍ, ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ແລະ ອຸປະກອນ (ຄອມຕັ້ງໂຕະ, ແທັບເລັດ, ໂທລະສັບມືຖື) ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງມີ. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີບັນຊີອີເມວ ກໍສາມາດເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້.
Iເປັນໄປໄດ້ບໍ່ ໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມແບບບໍ່ປະສົງອອກນາມ (ຊຶ່ງຈະເຮັດຜູ້ອື່ນໆ ແລະ ຜູ້ທີ່ຢາກລິເລີ່ມ ບໍ່ສາມາດເຫັນຊື່ຂອງພວກເຂົາ?)
ມັນເປັນໄປໄດ້ ໃນການລົງທະບຽນແບບໃຊ້ນາມແຝງ, ຊຶ່ງຜູ້ລິເລີ່ມຈະບໍ່ເຫັນທີ່ຢູ່ອີເມວ ແລະ ຊື່ຈິງໄດ້.
ການລົງຄະແນນສຽງ ສາມາດເຮັດໄດ້ແບບບໍ່ປະສົງອອກນາມ (ຊຶ່ງມີພຽງແຕ່ຜູ້ລິເລີ່ມເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຫັນຂໍ້ມູນເຮົາໄດ້, ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນສາທາລະນະທົ່ວໄປເຫັນ).
ຢ່າງໜ້ອຍ ແມ່ນຜູ້ຄົນຈະຖືກຖາມໃຫ້ລົງບັນຊີເຂົ້າໃຊ້ ດ້ວຍອີເມວ, ເຖິງວ່າພວກເຂົາຈະຖືກຖາມຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ ແມ່ນວ່າຂຶ້ນກັບການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຂອງລັດຖະບານ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມີພຽງແຕ່ຈໍານວນການລົງຄະແນນສຽງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ບໍ່ຖືກສະແດງ.
Ushahidi ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການລາຍງານແບບບໍ່ປະສົງອອກນາມ. ໃນກໍລະນີທີ່ຂໍ້ມູນຖືກແຊລຜ່ານ SMS, Twitter ຫຼື ອີເມວ, ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍສາທາລະນະ, ມີພຽງແຕ່ແອັດມິນເທົ່ານັ້ນທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້.
ມີພາສາໃດແດ່ ທີ່ສາມາດເບິ່ງໄດ້?
5 ພາສາ: ອັງກິດ, ລັດເຊຍ, ເຢຍລະມັນ, ດັດສ, ກຽກກິດສ. (ການເພີ່ມພາສາ ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ໂດຍການອາສາສະໝັກ).
16 ພາສາ: ອັງກິດ, ຝລັ່ງ, ແອດສະປາຍ, ອູກຣາອີນ, ລັດເຊຍ, ເຢຍລະມັນ, ເຊັກ, ດັດສ, ບາຮາຊາ, ສະໂລວາກ, ແອັດສະໂຕເນຍ, ລັດເວຍ, ມາຊີໂດເນຍ, ຟິນນິສ, ໂປລິສ, ປັອກຕຸຍການ. (ການເພີ່ມພາສາ ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ໂດຍການອາສາສະໝັກ).
ມີພາສາດັດສ, ເຢຍລະມັນ, ອາລາບີ, ບຸນກາລີ, ກາຕາລຽນ, ໂຄເອເຊຍ, ເຊັກ, ເດນີສ, ອັງກິດ, ຝລັ່ງ, ເກລັກ, ຮີໂບລ, ໂອຊິຕານ, ປັອກຕຸຍການ, ໂປລິສ, ໂຣມານີ, ລັດເຊຍ, ເຊີເບຍ, ແອັດສະປາຍ, ຕວັກກີ, ສະວິດດິດ, ອູກຣາອິນ, ໂຊວາເນຍ. (ການເພີ່ມພາສາ ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ໂດຍການອາສາສະໝັກ).
37 ພາສາ (ການເພີ່ມພາສາ ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ໂດຍການອາສາສະໝັກ).
ພວກເຂົາ ຖືເປັນມາດຕະຖານສາກົນ ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງໃນຮູບແບບດິຈິຕອນ (ເຊັ່ນ “WCAG II”).
ບໍ່.
ບໍ່.
ແມ່ນ, ຖືເປັນ WCAG II.
ປະຈຸບັນ ກໍາລັງດໍາເນີນການໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງດັ່ງກ່າວ.
Adhocracy+ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອົງກອນຢູ່ເຢຍລະມັນ ທີ່ຊື່ວ່າ “Liquid Democracy”, ພວກເຂົາຖືເອົາການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ແລະ ມີລັກສະນະທີ່ຍື່ນຍົງ.
Citizen OS ແມ່ນມູນນິທິ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະເທດແອັດສະໂຕເນຍ, ສ້າງໂດຍຜູ້ຄົນທີ່ມາຈາກມູນນິທິ “Let’s do it!”
Consul ແມ່ນມູນນິທິ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ເນເທີແລນ ສໍາລັບເວັບໄຊ IT ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງມີໜ້ອຍທີ່ອົງກອນຈະຢຶດເອົາຫຼັກການສັດສ່ວນຂອງເພດເປັນສິ່ງສໍາຄັນ: ຊຶ່ງຈໍານວນພະນັກງານທີ່ເປັນຜູ້ຍິງແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ.
Ushahidi ເປັນອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ຕັ້ງຢູ່ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ມີທີມງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ເປັນຜູ້ຄົນມາຈາກທົ່ວທຸກມຸມໂລກ.
ເປັນອົງກອນແບບໃດ, ຕັ້ງຢູ່ໃສ, ເມື່ອໃດ?
ເບື້ອງຫຼັງ Adhocracy+ ແມ່ນມີອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລທີ່ຊື່ວ່າ “Liquid Democracy”, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນເບີລິນ, ປະເທດເຢຍລະມັນ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2009.
ເປັນມູນນິທິ, ຕັ້ງຢູ່ ທໍລິນ, ປະເທດແອັດສະໂຕເນຍ, ສ້າງໃນປີ 2015.ປະຈຸບັນ ພວກເຂົາສ້າງຫ້ອງການທີ່ປະເທດອິນເດຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ.
ເປັນມູນນິທິ, ຕັ້ງຢູ່ອໍາສະເຕີດໍາ, ປະເທດເນເທີແລນ, ສ້າງໃນປີ 2019 ໂດຍອົງການ NGO ຢູ່ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເວັບໄຊເອງແມ່ນມີມາແຕ່ປີ 2015).
501(c)(3) ອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ຕັ້ງຢູ່ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສ້າງໃນປີ 2007 ທີ່ປະເທດເຄນຢາ.
ຮູບແບບທຸລະກິດຫຍັງ?
ຮັບການບໍລິຈາກ ແລະ ສະໜອງທຶນ. ມີຄ່າທໍານຽມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ.
ສະໜອງທຶນ – ທີ່ມາຈາກ “ມູນນິທິ Open Estonia” , ມູນນິທິ “Let’s do it!” ແລະ EU/Erasmus+. ການບໍລິຈາກຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ໃຈບຸນຕ່າງໆ.
ແຫຼ່ງທຶນມາຈາກມູນນິທິ Bosch, ທີ່ສ້າງຮ່ວມກັນໂດຍອົງການ NGOs 13 ອົງການ ແລະ ມີຄ່າທໍານຽມ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ.
ສະໜອງທຶນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ.
ອົງກອນມີການຄຸ້ມຄອງກັນແນວໃດ? ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ ເປັນແນວໃດ?
ອົງກອນມີຄະນະອໍານວຍການ, ທີ່ປະກອບມີຍິງ/ຊາຍ ໃນອັດຕາສ່ວນເທົ່າກັນ (ໃນຂະນະທີ່ທີມພັດທະນາ ປະກອບມີຜູ້ຍິງຫຼາຍກວ່າ 70%).
ປະທານ ແມ່ນ ທ່ານ Anett Linno, ມີພະນັກງານ 10 ຄົນ ( ຊາຍ 5 ຍິງ 5). ມີຄະນະໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ທີ່ປະກອບມີຜູ້ໃຫ້ຄໍາຊີ້ແນະ ແລະ ຄູຝຶກ.
ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂດຍຄະນະບໍລິຫານ. ທີ່ມີຈໍານວນຜູ້ຍິງຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ. ຄະນະໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ປະກອບມີ ຜູ້ອໍານວຍການ 13 ທ່ານ ທີ່ເປັນອໍານວຍການຂອງອົງການ NGO ທີ່ກໍ່ຕັ້ງ.
ປະທານ ແມ່ນ ທ່ານ Angela Oduor Lungati, ມີພະນັກງານ 12 ຄົນ (ຊາຍ 6 ຍິງ 6), ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງທີມງານເຮັດວຽກຢູ່ Nairobi, ຂະນະທີ່ອີກສ່ວນເຮັດວຽກຢູ່ ໄນຈີເລຍ, ຮົງກາລີ, ສະວີເດັນ ແລະ ອາເມລິກາ. ພວກເຂົາມີຄະນະຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ.
ວິໄສທັດໄລຍະຍາວຂອງອົງການແມ່ນຫຍັງ?
Liquid Democracy – ທີ່ເປັນອົງກອນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງ Adhocracy+ – ຕ້ອງການທີ່ຈະ “ສ້າງໂອກາດຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ມີລັກສະນະຍືດຍຸ່ນໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ”
ເພື່ອລິເລີ່ມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການການມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ – “ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາທິປະໄຕແບບເອເລັກໂຕນິກ ເປັນແບບໃດ ແລະ ຊຸມຊົນຈະໄດ້ຮັບໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສຽງຂອງພວກເຂົາຖືກເຊີດຊູ”.
ເພື່ອ “ເສີມສ້າງຄຸນນະພາບ, ຄວາມເປັນກາງ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ ໃນຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕ ພາຍໃຕ້ຫຼັກການປະຊາທິປະໄຕ, ເອກະລາດ, ຄວາມຮູ້ທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ ແລະ ຊອບແວ,ຄວາມເປັນການ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂອງທຸກຄົນ”.
ເພື່ອ “ດໍາເນີນຄໍາໝາຍໝັ້ນເພື່ອໃຫ້ສຽງໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍອອກ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ສ້າງການປ່ຽນແປງ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ມີຄວາມສີວິໄລຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ເປັນທໍາ”.
ອົງກອນຕະໜັກເຖິງຄວາມຍຶນຍົງທາງສິ່ງແວດລ້ອມແນວໃດ?
ໍພວກເຂົາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ 100% ໃນການດໍາເນີນເວັບໄຊ. ຮາດແວ ທີ່ໃຊ້ໃນການດໍາເນີນເວັບໄຊ ແມ່ນໄດ້ຮັບພະລັງານທີ່ສູງພຽງພໍ.
Citizen OS ສ້າງໂດຍຜູ້ຄົນຈາກມູນນິທິ Let’s Do It ທີ່ເປັນມູນນິທິ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນຜູ້ຈັດງານ World Cleanup Day. ພວກເຂົາມີຈຸດມຸ້ງໝາຍທີ່ຈະສ້າງ ຫ້ອງການທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື “green offices” (ຍົກຕົວຢ່າງ “ ບໍ່ໃຊ້ເຈ້ຍ”, ບໍ່ໃຊ້ຈອກພາສຕິກ)
ມູນນິທິ ດໍາເນີນງານ ໂດຍຜ່ານການຄວບຄຸມທາງໄກ ແລະ ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານຮູບແບບດິຈິຕອນ, ຊຶ່ງມີບັນດາທີມງານ, ນັກພັດທະນາ, ຄະນະຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຕ່າງໆ.
ພວກເຂົາ “ຕະໜັກເຖິງບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ແລະ ລົງມືເຮັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ”.
ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເດ?
ການຮ້ອງຮຽນແບບ GDPR. ບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ຄຸກກີ້. ພວກເຂົານໍາໃຊ້ Matomo ສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາເວັບໄຊ.
ການຮ້ອງຮຽນແບບ GDPR. ພວກເຂົາເກັບຂໍ້ມູນຈໍານວນໜ້ອຍໃດໜຶ່ງເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້, ພວກເຂົາຈະບໍ່ແຊລຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ.
ການຮ້ອງຮຽນແບບ GDPR.
ການຮ້ອງຮຽນແບບ GDPR.
ການຮັບມືກັບ ການເວົ້າຈາທີ່ຮຸນແຮງ ເດ ເປັນແນວໃດ – ພວກເຂົາມີການຕິດຕາມບໍ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາ?
ມີເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ສໍາລັບການຄວບຄຸມເວັບໄຊ. ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງກົດການປະພຶດຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ອົງກອນນໍາໃຊ້ຕໍ່ກັບ ການເວົ້າຈາທີ່ຮຸນແຮງ. ພ້ອມນັ້ນ, ຜູ້ຄວບຄຸມກໍສາມາດແກ້ໄຂ ຫຼື ລຶບເນື້ອຫາຂອງຜູ້ໃຊ້ອອກໄປໄດ້ ຫາກຈໍາເປັນ.
ເນື້ອຫາສາທາລະນະ ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ລິເລີ່ມ. ແຕ່ທຸກຄົນສາມາດລາຍງານຕໍ່ກັບ Citizen OS ໄດ້ ກ່ຽວກັບເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.
ບໍ່ມີການຄວບຄຸມຈາກ Consul. ແຕ່ລະສະຖາບັນທີ່ໃຊ້ Consul ສາມາດຄວບຄຸມໂຄງການດ້ວຍພວກເຂົາເອງ.
ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ.
Adhocracy+ ມີປະສົບການຫຼາຍໃນເຢຍລະມັນ., ແຕ່ກໍຍັງມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ພາຍໃນເອີຣົບຫຼາຍບ່ອນ. ຄູ່ຮ່ວມງານ ທີ່ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າແບບອິດສະລະ ໄດ້ເຮັດການວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນຫຼາຍໆອັນໃຫ້ແກ່ເວັບໄຊ.
Citizen OS ໃນວັ່ງບໍ່ດົນມານີ້ ກໍໄດ້ເລີ່ມເຮັດໂຄງການທີ່ນອກ ແອັດໂຕເນຍ, ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ “Open Government ກໍມີສ່ວນຊ່ວຍໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
Consul ມີບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວກັບຫຼາກຫຼາຍສະຖາບັນໃຫຍ່ໆ ເຊັ່ນ ລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ,ໂດຍສະເພາະ ປະເທດທີ່ເວົ້າພາສາແອັດສະປາຍ, ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນຕ່າງໆ.
Ushahidi ແມ່ນເວັບໄຊທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ ທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍ ໂດຍຜ່ານການເຮັດວຽກໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ. ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນ ກໍນໍາໃຊ້ເວັບໄຊນີ້ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນປະຈຸບັນ.
ເຂດພູມມິພາກໃດທີ່ພວກເຂົາຢາກເຈາະຈົງ?
ພວກເຂົາເຈາະຈົງໃສ່ ເຢຍລະມັນ, ແຕ່ພວກເຂົາກໍຍັງດໍາເນີນໂຄງການຢູ່ ກຽກກິດສະຖານ ແລະ ການາ.
ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາຕັ້ງຢູ່ ແອັດສະໂຕເນຍ ແຕ່ພວກເຂົາມີພາບລັກໃນທົ່ວໂລກ. ເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາມີຢູ່ທຸກບ່ອນ,ແຕ່ອົງກອນດໍາເນີນໂຄງການແຕ່ຢູ່ໃນເອີຣົບ, ອິນເດຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ.
ພວກເຂົາເຈາະຈົງໃສ່ ເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາລາຕິນ. ພວກເຂົາມີໂຄງການຢູ່ ປາແລັດສະຕິນ (ກັບ GIZ), ຢູ່ ໂຊມາລີ (UNDP) ແລະ ຕູນີຊີ.
ພວກເຂົາເຈາະຈົງໄປທົ່ວໂລກ, ເປັນທີ່ແຜ່ຫຼາຍໃນບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ. ແຕ່ເວັບໄຊນີ້ ຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 160 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ.
“ບົດຮຽນອັນດີ” ຂອງພວກເຂົາມີຫຍັງແນ່?
GIZ ນໍາໃຊ້ Adhocracy+ ໃນ ກຽກກິດສະຖານ ສໍາລັບໂຄງການ “Prospects for Youth”: ກົດເຂົ້າເບິ່ງລິ້ງ

ເມືອງ Harburg ຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ນໍາໃຊ້ Adhocracy+ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນກິດຈະກໍາ ຈາກກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ປະຊາຊົນສາມາດຂຽນຄວາມເຫັນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງແກ່ພວກເຂົາໄດ້: ກົດເຂົ້າເບິ່ງລິ້ງ

ລະຫວ່າງການປະຊຸມແບບຖ່າຍທອດສົດ, ປະຊາຊົນສາມາດຖາມຕໍ່ກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆໄດ້: ກົດເຂົ້າເບິ່ງລິ້ງ
ຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ, ພວກເຂົາຈັດເທດສະການ Indonesian Opinion Festival, ຊຶ່ງປະຊາຊົນອິນໂດເນເຊຍນັ້ນ ຈະມາຮ່ວມກັນແບບປະຊາທິປະໄຕ ເພື່ອແຊລຄວາມຄິດຂອງຕົນ, ທັດສະນະຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມຫວັງຕໍ່ກັບອະນາຄົດ: ກົດເຂົ້າເບິ່ງລິ້ງ

ພ້ອມນັ້ນ, ຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ, ພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມໂຄງການ “34 ໝູ່ເກາະ – ເພື່ອສ້າງອິນໂດເນເຊຍສີຂຽວ.” ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຊຸມຊົນຮາກຖານ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຕໍ່ກັບການກໍາຈັດມົນລະພິດທາງຂີ້ເຫຍື່ອໂດຍຜ່ານ Citizen OS: ກົດເຂົ້າເບິ່ງລິ້ງ

ຢູ່ແອັດສະໂຕເນຍ, ພວກເຂົາສົ່ງເສີມພັກການເມືອງ ເພື່ອດໍາເນີນການມີສ່ວນຮ່ວມແບບເລິກເຊິງ ໃນວຽກການເມືອງ: ກົດເຂົ້າເບິ່ງລິ້ງ

ພ້ອມນັ້ນ, ຢູ່ ແອັດສະໂຕເນຍ, ພວກເຂົາຍັງສົ່ງເສີມ ສະຫະພັນຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນຂອງແອັດສະໂຕເນຍ (PARE) ດ້ວຍການຈັດກອງປະຊຸມອອນລາຍ ເນື່ອງຈາກສະພາບ Covid-19: ກົດເຂົ້າເບິ່ງລິ້ງ
GIZ uses CONSUL in Palastine for the project “Designing Inclusive Digital Governance”: ກົດເຂົ້າເບິ່ງລິ້ງ

In Porto Alegre/Brazil, the city where they “invented” participatory budgeting, Consul is used as their digital tool: ກົດເຂົ້າເບິ່ງລິ້ງ

The government of Uruguay uses Consul for a national consultation process: ກົດເຂົ້າເບິ່ງລິ້ງ
ພາຍຫຼັງຄວາມຮຸນແຮງໃນເຄນຢາ ຈາກການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2008, Ushahidi ໄດ້ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສະໜອງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ Uchaguzi: ກົດເຂົ້າເບິ່ງລິ້ງ

ປະຊາຊົນໃນ ມາຊີໂດເນຍ ໄດ້ເຊີດຊູສຽງຂອງຕົນໃນປິ 2012 ໂດຍການໃຊ້ເວັບໄຊ Ushahidi. ຄວາມໂປ່ງໃສ ອັນເປັນສາກົນ- ມາຊີໂດເນຍ ແລະ ສູນພົວພັນສາກົນ ໄດ້ອອກຮູບແບບຂອງ Ushahidi ແບບເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເປີດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນການລາຍງານການກະທໍາຕ່າງໆ ທີ່ມີລັກສະນະກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ: ກົດເຂົ້າເບິ່ງລິ້ງ

Kathmandu Living Labs (KLL) ກໍນໍາໃຊ້ Ushahidi ເພື່ອລວບລວມບົດລາຍງານຈາກພື້ນດິນ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼືອຜູ້ຄົນພາຍຫຼັງເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ປະເທດເນປານ ໃນປີ 2015: ກົດເຂົ້າເບິ່ງລິ້ງ
ມີຈັກສະຖາບັນ/ບຸກຄົນ ທີ່ນໍາໃຊ້ເວັບໄຊແລ້ວ? ມີຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍປານໃດ?
ຫຼາຍກວ່າ 200 ສະຖາບັນ, “ໃນແຕ່ລະໄຕມາດ ມີ 30 ສະຖາບັນໃໝ່ມາເພີ່ມ”.
ມີການປຶກສາຫາລືກັນ 3.800 ຄັັ້ງ, 500 ກຸ່ມ, 58.000 ລົງທະບຽນບັນຊີນໍາໃຊ້, ຫຼາຍກວ່າ 100.000 ການລົງຄະແນນສຽງ.
ປະມານ 180 ສະຖາບັນໃນທົ່ວໂລກ.
200.000 ຄົນ ຫຼື ສະຖາບັນທີ່ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ໂດຍນໍາໃຊ້ Ushahidi, 50 ລ້ານ ໂພສ, 25 ລ້ານຄົນ ເຂົ້າເຖິງ.
ພວກເຂົາມີການວິເຄາະຜົນກະທົບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງເວັບໄຊພວກເຂົາບໍ່?
ມີຄູ່ຮ່ວມທີ່ເປັນຊ່ຽວຊານອິດສະລະ ທີ່ດໍາເນີນການວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນເວັບໄຊ. ພ້ອມນັ້ນ, ພວກເຂົາກໍເຮັດການຄົ້ນຄ້ວາດ້ວຍຕົນເອງ.
ພວກເຂົາເຮັດການຄົ້ນຄວ້າດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ຄູ່ຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າທ່ານໜຶ່ງແມ່ນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Tallin ຂອງແອັດສະໂຕເນຍ.
ແມ່ນ, ມີການສຶກສາຜົນກະທົບ ກ່ຽວກັບ Madrid – ທີ່ເປັນການນໍາໃຊ້ຄັ້ງທໍາອິດຂອງພວກເຂົາ. ຫຼາຍຊຸມຊົນ ເຮັດການສຶກສາດ້ວຍຕົນເອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ “ConsulConference”.
ແມ່ນ, ຕົວຢ່າງ ກໍຄື ໂຮງຮຽນHarvard’s Kennedy ຂອງລັດຖະບານ, ພວກເຂົາໄດ້ຕີພິມ ບົດລາຍງານຜົນກະທົບ: “Ushaidi ໃນໄລຍະ 10ປີ”.
ຊຸມຊົນ Open Source ເປັນແນວໃດ (ໃນເດືອນພະຈິກ 2021)? ມີນັກພັດທະນາຈັກຄົນໃນທີມຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າ?
ອັບເດດລ່າສຸດແມ່ນມີຜູ້ຮ່ວມໃຫ້ຂໍ້ມູນ 21 ຄົນ (ເປີດລິ້ງ), ພວກເຂົາມີນັກພັດທະນາ 7-8 ຄົນ ໃນທີມຫຼັກຂອງພວກເຂົາ.
ອັບເດດລ່າສຸດແມ່ນມີຜູ້ຮ່ວມໃຫ້ຂໍ້ມູນ 5 ຄົນ (ເປີດລິ້ງ), ພວກເຂົາມີນັກພັດທະນາ 1-5 ຄົນ ໃນທີມຫຼັກຂອງພວກເຂົາ.
ອັບເດດລ່າສຸດແມ່ນມີຜູ້ຮ່ວມໃຫ້ຂໍ້ມູນ 117 ຄົນ (ເປີດລິ້ງ), ພວກເຂົາມີນັກພັດທະນາ 10-15 ຄົນ ໃນທີມຫຼັກຂອງພວກເຂົາ.
ອັບເດດລ່າສຸດແມ່ນມີຜູ້ຮ່ວມໃຫ້ຂໍ້ມູນ 64 ຄົນ (ເປີດລິ້ງ), ພວກເຂົາມີນັກພັດທະນາ 10-15 ຄົນ ໃນທີມຫຼັກຂອງພວກເຂົາ.
ໂຄງການທີ່ດໍາເນີນໃນ Python, ພວກເຂົາໄດ້ອອກເວີຊັ້ນໃໝ່ໃນທຸກໆ 3-4 ເດືອນ.
ໂຄງການຢູ່ PHP, ພວກເຂົາອັບເດດເວີຊັນໃໝ່ທຸກໆອາທິດ.
ໂຄງການຢູ່ Ruby on Rails, Consul ອອກເວິຊັນໃຫມ່ໃນທຸກໆ 6 ເດືອນ.
ໂຄງການຢູ່ PHP, ພວກເຂົາຈະອອກເວີຊັນໃໝ່ທຸກ 1-2 ເດືອນ.
Tech Stack ມີຫຍັງແນ່? (ການນໍາໃຊ້ພາສາໃນການຂຽນໂປແກມ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ຊອບແວທີ່ນໍາໃຊ້ແບບບໍ່ເສຍຄ່າ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ນໍາໃຊ້ມີຫຍັງແນ່?
Python, Django, wagtail, SCSS, React, ຊອບແວທີ່ຖືກຕ້ອງ: AGPLv3.
ພາສາທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການຂຽນໂປແກມ ແມ່ນ PHP, ສໍາລັບ API ພວກເຂົາຈະນໍາໃຊ້ Node.js ແລະ ຖານຂໍ້ມູນແມ່ນນໍາໃຊ້ PostgreSQL, ເບື້ອງໜ້າ ແມ່ນນໍາໃຊ້ພາສາ AngularJS. ສໍາລັບການດັດແກ້ເອກະສານ ພວກເຂົານໍາໃຊ້ Etherpad. ສິ່ງທີ່ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແມ່ນ Apache 2.0.
Consul ມີ AGPLv3 ທີ່ນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ Ruby on Rails (MIT ທີ່ນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ), Node.js (MIT ທີ່ນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ), ແລະ PostgreSQL (PostgreSQL ທີ່ນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ).
ພາສາທີ່ໃຊ້ໃນການຂຽນໂປແກມແມ່ນ PHP, ອັນທີ່ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນ AGPLv3.
ຂອບເຂດຂອງເວັບໄຊໄດ້ປັບປ່ຽນໄດ້ສໍ່າໃດ?
“ປັບປ່ຽນໄດ້ກວ້າງຫຼາຍ”.
API ແລະ ເບື້ອງໜ້າ ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ງ່າຍຫຼາຍ.
ປັບປ່ຽນໄດ້ເຕັມສ່ວນ. ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດວຽກໃນເມືອງນ້ອຍ ກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ບໍ່ແໜ້ນຫຼາຍ (ຕົວຢ່າງ ຢູ່ ໂຄລົມເບຍ ທີ່ມີຜູ້ຄົນອາໄສຢູ່ 50 ລ້ານຄົນ).
ເປັນລະບົບທີ່ຂະຫຍາຍຂອບເຂດໄດ້ກວ້າງຫຼາຍ ຕາມປະສົບການຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫຼາຍ.
ເວັບໄຊມີຄວາມປອດໄພບໍ່? ເຊີຟເວີຕັ້ງຢູ່ໃສ?
ປອດໄພຫຼາຍ (SSH, TLS), ຖານເຊີຟເວີຕັ້ງຢູ່ ເຢຍລະມັນ (ຢູ່ເຮດເຊີ).
ການຈັດເກັບຖານຂໍ້ມູນ ເຮັດຢູ່ທຸກມື້. ພວກເຂົານໍາໃຊ້ລະບົບການເຂົ້າບັນຊີ ໂດຍລະບົບການແຈ້ງເຕືອນແບບອັດຕະໂນມັດ ສໍາລັບກໍລະນີເກີດມີລະບົບລົ້ມ ຫຼື ມີຂໍ້ຜິດພາດ. ພວກເຂົານໍາໃຊ້ Heroku ໃນການສ້າງເວັບໄຊ ຊຶ່ງມາຈາກເອີຣົບ.
ພວກເຂົາສາມາດກວດຈັບ bug ໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ຖືກຕ້ອງ. ທາງເທິງຂອງເວັບໄຊແມ່ນຈັດທໍາໂດຍລັດຖະບານຂອງພວກເຂົາເອງ, ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົານໍາໃຊ້ມາດຕະການຮັກສາຄູວາມປອດໄພ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້.
ພວກເຂົານໍາໃຊ້ລະດັບການເຂົ້າເຖິງໃນຫຼາກຫຼາຍລະດັບ ແລະ ມີເຊີຟເວີທີ່ມີການປ້ອງກັນສູງ. ຖານເຊີຟເວີແມ່ນຢູ່ ອາເມລິກາ (AWS).
ເວັບໄຊມີຄວາມເປັນໂມດູນແນວໃດ?
ມີ 10 ໂມດູນໃນການສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ທຸກເວລາ ຫຼື ບ່ອຍເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້.
ພວກເຂົາມີໂມດູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍແຕກຕ່າງກັນ ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ແຍກໄດ້: ການສ້າງເອກະສານຮ່ວມກັນ, ການໂຕ້ວາທີ, ການລົງຄະແນນສຽງ, ການຈັດກຸ່ມ.
ເວັບໄຊຖືກອອກແບບໃຫ້ເປັນໂມດູນແບບເຕັມສ່ວນ, ທີ່ເປັນເວັບໄຊທີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງອິດສະລະ. ອົງກອນພາຍນອກ ສາມາດພັດທະນະຮູບແບບໂມດູນຂອງເຂົາເອງໄດ້ ໂດຍເປັນ SDG ໂມດູນ ທີ່ຖືກພັດທະນາໂດຍ UNDP ຫຼື ໂມດູນຂອງ Artificial Intelligence ທີ່ຖືກພັດທະນາໂດຍ ສະຖາບັນ Alan Turing.
ໂມດູນຫຼັກແມ່ນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ: Ushahidi ອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນໂດຍຜ່ານການຖ່າຍທອດສົດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນເວລາດຽວກັນ ເຊັ່ນ SMS, ອີເມວ, Twitter, ເວັບໄຊ ແລະ ແອັບເທິງມືຖື.
ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບເວັບໄຊອື່ນໄດ້ງ່າຍບໍ່?
ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ ໂດຍຜ່ານ API ຂອງພວກເຂົາເອງ: ຜູ້ດູແລເວັບໄຊທາງນອກ ພຽງແຕ່ເພີ່ມລະຫັດ ໄປຍັງເວັບໄຊຂອງຕົນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ລວມທັງຮູບແບບທັງໝົດທີ່ມີໃນເວັບໄຊ.
ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນເບື້ອງໜ້າເວັບ ເພື່ອແຍກເປັນໜ້າຕ່າງຍ່ອຍ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມເຂົ້າກັນໄດ້ງ່າຍ ໄປຍັງເວັບໄຊອື່ນໆ. ພວກເຂົາຍັງມີ API ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືນໍາກັນອີກ.
Consul ລວມທັງ API ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂອງ open source GraphQL. ນອກນັ້ນ, ການອອກແບບຍັງຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່, ມີຮູບແບບທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ເທິງມືຖື, ແທັບເລັດ ຫຼື ເຊື່ອມໄປຍັງເວັບໄຊອື່ນໆໄດ້.
ເຮັດໄດ້ງ່າຍ ໂດຍຜ່ານ API ຂອງພວກເຂົາເອງ.
ພວກເຂົາອັບເກດລູກຫຼິ້ນໃໝ່ເລື່ອຍປານໃດ?
ທຸກໆ 3-4 ເດືອນ.
ພວກເຂົາອັບເດດທຸກໆອາທິດ ເປັນປົກກະຕິ, ບາງຄັ້ງກໍເລື່ອຍກວ່ານັ້ນ.
ທຸກໆ 6 ເດືອນ ຈະມີເວີຊັນໃໝ່ຂອງ Consul ຖືກປ່ອຍອອກມາ, ແລະ ປະຈຸບັນ ການປັບປຸງສະເພາະໃດໜຶ່ງຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໄດ້ ຫາກຊອບແວນັ້ນມີການພັດທະນາຢ່າງຄ່ອງຕົວ.
ທຸກໆ 1-2 ເດືອນ.
ໂດຍທົ່ວໄປ ເວັບໄຊແມ່ນບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອັນໃດ, ແຕ່ຫາກເປັນການສະໜັບສະໜຸນສະເພາະດ້ານ ກໍຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງີນ ໂດຍລາຄາເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ 200 ຍູໂຣ.
ທຸກຢ່າງເປັນນໍາໃຊ້ໄດ້ແບບບໍ່ເສຍເງິນ ໃນເວັບໄຊ Citizen OS, ແຕ່ການປັບແຕ່ງສະເພາະດ້ວຍຕົນເອງນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ເທື່ອ.
ຫາກເລີ່ມນໍາໃຊ້ Consul, ເຈົ້າຕ້ອງມີນັກພັດທະນາລະບົບ IT ທີ່ມີປະສົບການ – ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນໃນທີມຂອງເຈົ້າເອງ ຫຼື ຈາກທາງນອກ. ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການນໍາໃຊ້ ໜຶ່ງໃນ “ບໍລິສັດທີ່ແນະນໍາ” ໂດຍ Consul ກໍແມ່ນລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 200 ຍູໂຣ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ Ushahidi ແມ່ນນໍາໃຊ້ໄດ້ແບບບໍ່ເສຍເງິນ (ໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19). ແຕ່ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປັບແຕ່ງສະເພາະແມ່ນເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນ.
ພວກເຂົາບອກວ່າ ທັງ ສີ່ ເວັບໄຊແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ “ແບບບໍ່ເສຍຄ່າ” – ແຕ່ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
ທ່ານໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງການ ສາມາດນໍາໃຊ້ເວັບໄຊໄດ້ແບບບໍ່ເສຍຄ່າ (ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນເລັກນ້ອຍທີ່ເປັນທາງການ): ພຽງແຕ່ລົງທະບຽນອົງກອນຂອງທ່ານໃນເວັບໄຊ ແລະ ເລີ່ມໂຄງການການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຂອງທ່ານໄດ້ເລີຍ.

ແນ່ນອນ, ທ່ານຍັງສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ປັບປ່ຽນລະຫັດ Open source ໄດ້ແບບບໍ່ເສຍເງິນ (ແຕ່ເຈົ້າຕ້ອງມີນັກພັດທະນາດ້ານ IT ທີ່ຊ່ຽວຊານ).
ທຸກຢ່າງແມ່ນບໍ່ເສຍເງິນ. ຫາກເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງການ ພຽງແຕ່ລົງທະບຽນໃນເວັບໄຊ ແລະ ເລີ່ມໂຄງການການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານໄດ້ເລີຍ.

ແນ່ນອນ, ທ່ານຍັງສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ປັບປ່ຽນລະຫັດ Open source ໄດ້ແບບບໍ່ເສຍເງິນ (ແຕ່ເຈົ້າຕ້ອງມີນັກພັດທະນາດ້ານ IT ທີ່ຊ່ຽວຊານ).
ບໍ່ມີ “ເວັບໄຊ”, ທີ່ໃຫ້ຜູ້ຈັດການໂຄງການລົງທະບຽນ.

ສາມາດນໍາໃຊ້ ໂດຍໃຜກໍໄດ້ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນນັ້ນໆ. ຈາກນັ້ນ, ເຈົ້າຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ດ້ານ IT ເພື່ອເຊື່ອມລະຫັດຂອງເຈົ້າ ເຂົ້າລະບົບຂອງເວັບໄຊ.
“ອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ອົງກອນຮາກຖານ ທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂອງ Ushahidi ທີ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນການດໍາເນີນງານ ທີ່ໃຊ້ງົບປະມານໜ້ອຍກວ່າ 250.000 ໂດລາ ຕໍ່ປີ ແມ່ນຖືກເຊີນໃຫ້ສະໝັກແຜນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ແບບບໍ່ເສຍເງິນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາສາມາດຍົກເວັ້ນຄ່າທໍານຽມໃນການໃຫ້ການບໍລິການ ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຊ່ວງໄລຍະການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ Covid-19. ປະຈຸບັນ,

ຜູ້ໃຊ້ງານທັງໝົດແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ບໍ່ວ່າຈະກໍລະນີໃດກໍຕາມ ເນື່ອງດ້ວຍທີ່ມັນເປັນ Open source ຊຶ່ງໝາຍວ່າ ລະຫັດທັງໝົດທີ່ໃຊ້ງານໃນລະບົບແມ່ນແອັດມິນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ ແລະ ດັດແກ້ໄດ້ແບບບໍ່ເສຍເງິນ.
ມີໃຜແນ່ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ/ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນໄດ້?
ຈັດຝຶກອົບຮົມ 1 ຄັ້ງ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ 990 ຍູໂຣ (“ແນະນໍາການໃຊ້ງານເວັບໄຊ ໂດຍສະເພາະ ຮູບແບບການເຮັດວຽກ ແລະ ການສ້າງໂຄງການຕ່າງໆ”), ການແນະນໍາການຂຽນແບບອອນລາຍ ແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງ.
ມີບາງສ່ວນ, ຕົວຢ່າງ “ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ/ລະດູໜາວຂອງໂຮງຮຽນ” ທີ່ຮ່ວມມືກັບທາງມະຫາວິທະຍາໄລ Tallin (ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເສຍເງິນ). ພວກເຂົາສອນວິທີການອອກແບບໂຄງການການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືດິຈິຕອນຕ່າງໆ ໃນການຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມ. ພວກເຂົາຍັງສະໜອງເອກະສານຕ່າງໆແບບອອນລາຍນໍາອີກ.
ພວກເຂົາສະໜອງເອກະສານໃຫ້ ຊຶ່ງມີວິດີໂອຕ່າງໆ, ວິທີການຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ທັງເວີຊັນທີ່ເປັນການ “ສາທິດທົດລອງ”. ຄູ່ຮ່ວມມືທາງນອກ (“ທີ່ເປັນບໍລິສັດຜ່ານການຮັບຮອງ”) ສາມາດໃຫ້ການສະໜອງໄດ້ 6000 ຍູໂຣ ຕໍ່ປີ.
ແມ່ນແລ້ວ, ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ – ອີງຕາມສະຖາບັນນັ້ນໆ, ຂະໜາດ ແລະ ອື່ນໆ.
ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕິດຕັ້ງເປັນແນວໃດ?
ບາງຄັ້ງພວກເຂົາກໍສະເໜີຈັດ ສໍາມະນາໃຫ້ແບບບໍ່ເສຍເງິນຫຍັງ ເພື່ອແນະນໍາກ່ຽວກັບເວັບໄຊ. ຫາກຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນແມ່ນ “ແພັກເກັດເລີ່ມຕົ້ນ” ຢູ່ທີ່ 500 ຍູໂຣ ຕໍ່ໜຶ່ງຄັ້ງ (“ແນະນໍາທາງໂທລະສັບ ແລະ ທາງອີເມວ ເມື່ອມີການຕິດຕັ້ງໂຄງການຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານ”), ຫາກຕ້ອງການແບບຄອບຄຸມທົ່ວໄປ ລາຄາເລີ່ມທີ່ 300 ຍູໂຣ/ເດືອນ.
ແມ່ນແລ້ວ, ຕົວຢ່າງ ຜ່ານທາງອີເມວ ແລະ ຂັ້ນຕອນທົດລອງ FAQ.
ຄູ່ຮ່ວມມືທາງນອກ (“ບໍລິສັດທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງ”) ສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 10.000 ຍູໂຣ.
ແມ່ນແລ້ວ: “Ushahidi ແບບມາດຖານ” ແມ່ນ 49 ໂດຣາ/ເດືອນ, ລວມມີ “ການຈັດເກັບ, ຕິດຕາມ, ວິເຄາະ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບແບບທັນທີທັນໃດ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ”. ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ປະຈຸບັນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ໄດ້ແບບບໍ່ເສຍເງິນ ຊຶ່ງຍົກເວັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ງານທຸກຄົນໃນຊ່ວງລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19.
ການປັບແຕ່ງແບບສ່ວນຕົວເດເປັນແນວໃດ?
ແມ່ນ, ສາມາດເຮັດໄດ້,ລາຄາຂຶ້ນກັບການຮ້ອງຂໍ.
ປະຈຸບັນ ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດປັບແຕ່ງຫຍັງໄດ້ເທື່ອໃນເວັບໄຊນີ້ ແຕ່ເວັບໄຊກໍາລັງພັດທະນາໃນຈຸດດັ່ງກ່າວຢູ່.
ຄູ່ຮ່ວມທາງນອກ (“ບໍລິສັດທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງ”) ສາມາດສະໜັບສະໜູນໃຫ້ໄດ້ 75 ຍູໂຣ/ຊົ່ວໂມງ.
“Ushahidi ສໍາລັບພາກວິສາຫະກິດ” ເລີ່ມທີ່ 5.000 ໂດລາ, ຊຶ່ງລວມມີ “ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກ, ການສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ, ແລະ ການປັບແຕ່ງຕ່າງໆ”.
ມີສະຖິຕິຜູ້ໃຊ້ງານປະເພດໃດທີ່ໄດ້ໃຊ້ງານແບບບໍ່ເສຍຄ່າ?
ມັນສາມາດດາວໂຫຼດ “ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ” ໄດ້. ທາງເລືອກ: 20 ຍູໂຣ ຕໍ່ເດືອນ ສໍາລັບ Matamo ທີ່ໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວຂອງເວັບໄຊ.
ມີການລາຍງານທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເສຍເງິນ ທີ່ປະກອບມີການລາຍງານຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ງານ, ໂພສຕ່າງໆ, ການລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ອື່ນໆ.
ພວກເຂົາສະໜອງຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິແບບບໍ່ເສຍເງິນ (ແຕ່ຈໍານວນແມ່ນອີງຕາມການໃຊ້ງານຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ມີການລົງທະບຽນ).
ພວກເຂົາ ມີໜ້າຕ່າງການໃຊ້ງານ ທີ່ມີຕົວເລກທີ່ສໍາຄັນ. ສໍາລັບເວີຊັນການສ້າງເວັບດ້ວຍຕົນເອງ, ມີທາງເລືອກໃນການຕິດຕາມ.
ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫາກຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດຜູ້ສ້າງ-ຜູ້ຈັດຫາເອງ?
ການສ້າງເອງ ແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ, ບຸກຄົນທີ່ເປັນ ໂດເມນຍ່ອຍ ແມ່ນ 800 ຍູໂຣ.
ບໍ່ມີ, ການສ້າງເອງແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ.
ບໍ່ມີ – ຜູ້ລິເລີ່ມ ສ້າງເວັບໄຊມີບໍລິການຂອງຕົນເອງ.
ບໍ່ມີ – ປະຈຸບັນ, ການສ້າງເອງແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ.