ຍ້ອນຫຍັງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ

ຍ້ອນຫຍັງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຈຶ່ງສໍາຄັນ

ປະຊາທິປະໄຕຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນສະແດງອອກໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ-ນີ້ແມ່ນຂັ້ນພື້ນຖານຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໝາຍເຖິງ ຈະມີຫຼາຍກວ່າຈາກການລົງຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງທຸໆສອງສາມປີ. ມັນໝາຍເຖິງທັງໝົດສະມາຊິກຂອງສັງຄົມ, ລວມທັງກຸ່ມຄົນທີ່ມີພົນລະເມືອງນ້ອຍ, ສາມາດຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ພົວພັນໂດຍກົງຕໍ່ກັບການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການເມືອງ. ມັນເປັນວິທີການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມບົດບາດຂອງຕົນໃນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນພາກພື້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການປະຕິຮູບມີພຽງແຕ່ຜົນກະທົບໄລຍະຍາວ ຖ້າພວກເຂົາໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນຮູບການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍປະຊາຊົນ. ສໍາລັບຈຸດນີ້, ຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີຄວາມຮອບດ້ານ.

ຫ້າຜົນປະໂຫຍດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນແບບດີຈີຕອລ

Digital transformation is not only about changing relationships between people, but also between governments and societies. Through innovative technologies, you can reach a wider range of citizens with less effort. These technologies allow for collaborative and inclusive processes to work on specific issues or solutions. This is relevant for various actors: Public institutions can engage more citizens in different ways on newly planned projects or policies; and civil society organisations can interact with their target groups and mobilise for joint advocacy more efficiently.

By using digital participation tools as part of your strategy, you get:

Greater reach

You can engage citizens irrespectively of their location and hear the opinions of people that would normally not attend in-person meetings.

More trust

ວິທີການຕັດສິນໃຈຈາກເທິງລົງລຸ່ມແມ່ນໄດ້ຫຼຸດຄ່ານິຍົມລົງ. ການຕັດສິນໃຈທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍປາສະຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບຸກຄົົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບດ້ານລົບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ ແລະ ນໍາໄປສູ່ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງຊຸມຊົນນັ້ນໆ.

ຄວາມສາມາດໃນການດັດປັບຂະໜາດ ແລະ ການປັບຕົວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

There is no limit to the number of people who can take part in a digital participation journey, which makes it very easy to scale. You also don’t need to worry about a venue or catering for your participants.

Better results

ໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມແບບດີຈີຕອລ, ເຈົ້າສາມາດເພີ່ມຄໍາເຫັນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມຸມມອງໃນບັນຫາສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ນີ້ຈະກ້າວໄປຫາແນວຄວາມຄິດທີ່ໃໝ່, ເປີດເຜີຍແນວຄວາມຄິດທີ່ໃໝ່ ແລະ ຊ່ວຍໃນການເພີ່ມການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໃໝ່.

Strong ownership

If it is easier for people to include their views or have a stronger stake and say at current issues and topics, they will naturally identify more with the planned participation journey.