I want to find suitable methods

ຂ້ອຍຕ້ອງການປະຕິບັດ (ສາທາລະນະ) ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມ, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນແນວໃດ ແລະ ຢູ່ໃສ. ຂ້ອຍມີຄວາມສົນໃຈໃນການຊອກຫາວິທີການທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ສໍາລັບ ເນື້ອໃນ ແລະ ສະພາບການສະເພາະ

ການມີສ່ວນຮ່ວມສາມາດຊ່ວຍ: ກະລຸນາຕອບຄໍາຖາມ 9 ຂໍ້ຂ້າງລຸ່ມນິ້. ຄໍາຖາມເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຕອບ. ອີງຕາມຜົນການຕອບຄໍາຖາມດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາຈະແນະນໍາວິທີການ ແລະ ການອອກແບບທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ.